O firmie

Pomysłodawczyni mini drukarni internetowej Cyfrowy Press jest absolwentką Zarządzania i Inżynierii Produkcji (specjalność wydawnictwa) wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Chcąc oprawić pracę swoją i swojego własnego Męża, latała z językiem na wierzchu od drukarni do drukarni szukając dobrej oferty. To wtedy właśnie narodził się pomysł na firmę, która w swoim zamiarze ma ułatwić i uprzyjemnić żakowi życie;-)

To co chcemy zaoferować to przede wszystkim
wysoka jakość wykonania za niewielkie pieniądze oraz krótki czas realizacji zlecenia.

To czym chcemy się odróżniać od normalnych drukarni to:

  • Dowóz wykonanego zlecenia pod wskazany adres
  • Bardzo atrakcyjna cena
  • Możliwość nanoszenia poprawek
    jeśli praca jest w trakcie realizacji
  • Dbanie o bliski kontakt z klientem
    poprzez e-mail i telefon

 


Adres siedziby:

CYFROWYPRESS ADAM POSZALSKI UL. SZEROKA 2 71-211 SZCZECIN NIP 8513028746

REGULAMIN SKLEPU:

 

Regulamin korzystania z Aplikacji
Słownik

Usługodawca – CYFROWYPRESS ADAM POSZALSKI UL SZEROKA 2 71-211 SZCZECIN NIP8513028746

Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna która zawarła umowę o współpracy handlowej z Usługodawcą

Klient – osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienia poprzez Aplikację bezpośrednio u Usługodawcy lub poprzez stronę internetową należącą do Partnera

Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Klientom projektowanie i zamawianie Albumów FOTObind

Album FOTObind – produkt będący zdjęciami fotograficznymi w wybranym rozmiarze oprawiony metalową spiralą wraz z tekturką usztywniającą oraz folią zabezpieczającą.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część

§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin Korzystania z Aplikacji zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem Aplikacji, a w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru Albumów FOTObind.
Właścicielem Aplikacji jest: RWSOFT Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000481992, REGON 146936642, NIP PL7010399102.
Znaki firmowe “FOTObind”, “fotobind.pl” oraz logo FOTObind są własnością firmy RWSOFT Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
Niezależnie czy zamówienie złożone zostało poprzez Aplikację na stronie internetowej Usługodawcy czy też Partnera, umowa handlowa zostaje zawsze zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
Zamówienia składane w Aplikacji w zależności od położenia geograficznego Klienta wykonywane są bezpośrednio przez Usługodawcę lub poprzez Laboratoria Fotografii Cyfrowej związane umową o współpracy z naszą firmą oraz na podstawie stosownych licencji.
§2 Warunki realizacji zamówienia

Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera z przeglądarką internetową.
Złożenie zamówienia przez Klienta w Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Albumy FOTObind wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem zawartym w Aplikacji.
Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem Aplikacji obejmują wykonywanie Albumów FOTObind z odbitek na papierze fotograficznym z plików przesłanych przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji.
Wszystkie zamówienia wykonywane są przy użyciu najwyższej jakości papierów fotograficznych i chemii.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu “Potwierdzenie złożenia zamówienia”.
Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w następujących przypadkach:
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zamówienia,
w przypadku gdy dane Klienta zostały wpisane niepoprawnie,
w przypadku gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia,
w przypadku, gdy zawartość plików do druku w jakikolwiek sposób narusza prawo.
Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób przepisy prawa, a w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku.
O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany mailowo, chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego podania adresu mailowego przez Klienta
§3 Warunki doręczenia

Po otrzymaniu “Potwierdzenia realizacji zamówienia” pocztą elektroniczną zamówione Albumy FOTObind będą dostarczone do Klienta zgodnie z wybranym sposobu płatności i dostawy podczas składania zamówienia.
Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki wysłanej „za pobraniem” nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.
Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.
Czas realizacji zlecenia liczony jest w dniach roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do wysyłki towaru. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firm kurierskich.
§4 Promocje

Ofert promocyjnych w Aplikacji nie można łączyć. Oznacza to, że Klient może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.
§5 Przechowywanie prac

Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są usuwane z pamięci komputerów Laboratorium realizującego zamówienie. Pliki ze zdjęciami Klientów są przechowywane na serwerze obsługującym Aplikację przez 90 dni od dnia złożenia zamówienia.
§6 Reklamacje

Zakupione i dostarczone Albumy FOTObind podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty internetowej na adres biuro@fotobind.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest przesłanie reklamowanego produktu na adres Usługodawcy wraz z dowodem zakupu.
Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanego pliku. Usługodawca nie odpowiada za słabszą jakość produktu, jeżeli wynika ona ze zbyt małej rozdzielczości i zbyt małej wielkości przesłanego pliku. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści wpisanej w uwagach do zamówienia nie podlegają reklamacji.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.
§7 Prawa autorskie

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.
§8 Przetwarzanie danych osobowych

Złożenie zamówienia w Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
Administratorem danych osobowych będzie RWSOFT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
Usługodawca szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane przekazywane Usługodawcy są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania i przesłania zlecenia.
Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez RWSOFT Sp. z o.o. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres RWSOFT Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
§9 Modyfikacja zamówienia

Osoba która złożyła zamówienie może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało przyjęte do produkcji lub nie zostało wykonane. Aby anulować zamówienie należy wysłać wiadomość mailową na adres biuro@fotobind.pl z prośbą o jego anulowanie podając jego numer. Anulowanie nabiera mocy prawnej dopiero w przypadku odpowiedzi z naszej strony o dokonaniu anulowania zamówienia.
§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego a w przypadku gdy Klientem jest konsument także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176), .