10% zniżki za zapisane się na newsletter

Promocja “10% zniżki za zapisanie się na newsletter”

Regulamin:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie Kuponu 10% zniżki na każde zakupy”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma Cyfrowypress Adam Poszalski z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Szerokiej 2, NIP: 851-302-87-46 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 16 lipca 2016 roku do odwołania lub wyczerpania puli 1000 kodów, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 10 Regulaminu
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 1.000 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci kodu uprawniającego do zniżki 10% na każde zakupy dokonane w czasie trwania promocji (dalej: „Nagrody”).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Złożyć prośbę o dołączenie do newslettera poprzez stronę internetową lub drogą mailową na newsletter@cyfrowypress.pl,
  2. Odebrać drogą mailową kod
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik nie może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać większej liczbie  Nagród niż jedna.
 7. Wykorzystanie innego kodu niż otrzymanego skutkuje obowiązkiem zapłacenia całej kwoty i brakiem możliwości dalszego udziału w promocji.
 8. Wypisanie się z newslettera skutkuje pozbawieniem prawa do użycia kodu.
 9. W przypadku nieprawnego użycia kodu konsument jest zobowiązany do zapłacenia kwoty bez rabatu oraz odsetek przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 403, z późn. zm.) względem dnia złożenia zamówienia do dnia wysłania uzupełnienia kwoty zapłaty.
 10. Organizator decyduje o czasie po jakim kod zostanie wysłany.
 11. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi mailowo po stwierdzeniu przez pracownika, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 12. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
 13. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 14. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na podstronie serwisu Newsletter (http://www.cyfrowypress.pl/newsletter) .

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie firmy.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (http://www.cyfrowyress.pl/) i w siedzibie firmy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.